תעריפי מים וביוב

תעריפי המים והביוב נקבעים על ידי רשות המים.

תעריפי המים מתעדכנים פעמיים בשנה: בראשון לחודש ינואר (1/1) ובראשון לחודש יולי (1/7).

התעריף לצרכן הביתי מורכב מתעריף נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל לכמות המוכרת. סכום החיוב נקבע בהתאם לימי הצריכה ולסה"כ הצריכה במ"ק כמצוין בחשבון.

מתוך כללי המים כפי שפורסמו ברשומות: התעריף לחיוב בגין שירותי מים ושירותי ביוב יהיה תעריף אחיד מצטבר, שיחויב בגין כל צריכת המים גם אם צרכן אינו מקבל שרותי ביוב, למעט גינון ציבורי וחקלאות.

התעריפים החדשים מחושבים על פי מספר הנפשות המתגוררות בנכס.

להלן טבלת תעריפים מעודכנת לצריכה ביתית, עסקים, תעשייה, חקלאות וגינון ציבורי נכון ליום 1.1.2020 (כולל מע"מ).

 

צריכה ביתית

תקופת חיוב - חודשיים (ל-60 יום) מחיר למ"ק בש"ח
בעד 7 מ"ק לנפש ל-60.8 יום 7.385
מעל 7 מ"ק לנפש 13.461

 

תעריפים אחרים

יעוד / סוג התעריף לחודשיים מחיר למ"ק בש"ח
אגרת ביוב 3.9
מים בלבד 9.5
מוסדות ציבור 10.998
גינון ציבורי 7.634
חקלאות 2.508
לכל צריכה אחרת 12.291

 

דמי הקמה (לא כולל מע"מ)

  צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה  
תעריף

81.81

109.74