פרופיל החברה

שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ הינו תאגיד המים והביוב של העיר רמת השרון.

שרונים תשתיות מים וביוב היא חברה פרטית בבעלות מלאה של עיריית רמת השרון הפועלת על פי החוקים והתקנות אותם קובע הרגולטור - רשות המים. באחריות החברה לספק ללקוחותיה מים ברציפות וביעילות בכמות ובאיכות  הנדרשים על פי כל דין לסלק את השפכים ולטפל בהם לקבלת קולחין ברמת איכות מרבית נדרשת, להקים, לתכנן ולפתח את מערכות המים, הביוב והקולחין בעיר. החברה הוקמה בנובמבר 2008, מכוח ובהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב התשס"א - 2001. והחלה לפעול ביום 1.1.2009. לחברה מועצת מנהלים בראשה עומד פרופסור נדב אהרונסון.

החברה אחראית לאספקת שירותי מים וביוב לכ–43 אלף תושבי העיר. במהלך שנת 2009 ספקה החברה 5.6 מיליון קוב מים כולם מרכישה מחברת מקורות וטיפלה בכ–3.5 מיליון קוב שפכים. כל זאת באמצעות 4 מתקני מים (בריכות אגירה) וצנרת באורך 110 ק"מ, ו-3 מתקני ביוב (תחנות שאיבה), צנרת שאורכה כ–120 ק"מ וכן מכון לטיהור שפכים. מי הקולחין המתקבלים מהמכון משמשים להשקיה חקלאית ולפרויקט גאולת הירקון.

פעילות החברה, כמפורט במטרות החברה, במסמכי ההתאגדות וברישיון ההפעלה שניתן לחברה היא: תחזוקה, טיפול, תפעול ופיתוח משק המים והביוב בתחום הרשות המקומית רמת השרון, שיקום תשתיות קיימות, הכנת תוכניות אב לפיתוח משק המים והביוב לרבות הנחת צנרת, מתקני קדוח ושאיבה, מתקני טהור שפכים והשבחת מים כל זאת בהתאם לצפי גדול האוכלוסייה.