תנאים לקבלת שירותי פינוי

אספקת שירותי פינוי לרבות מתן כניסה נאותה לנכס; בור הרקב: מניעת זיהום מים: בורות ספיגה ובורות רקב וכד'

פרטי מגיש הבקשה
כתובת הנכס
 יש לכתוב הצהרה:     לכבוד שרונים תשתיות מים וביוב בע“מ אני החתום מטה:  שם פרטי _____________ שם משפחה _____________ מספר ת.ז.______________ מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי: אני מסכים/מה לקבל את שירותי הפינוי מהחברה בכפוף לתנאיה והוראותיה שיובאו לידיעתי מזמן לזמן.; אאפשר לנציג מטעם החברה לספק לי את שירותי הפינוי לרבות מתן כניסה נאותה לנכס; בור הרקב שברשותי או בבעלותי )מחק את המיותר( אטום מפני חילחול בקרקע; בור הרקב שברשותי או בבעלותי )מחק את המיותר( עומד בתקנות המים )מניעת זיהום מים( )בורות ספיגה ובורות רקב(, התשנ“ב-1992; בעת מתן שירותי הפינוי על ידכם, מכסה בור הרקב יהיה גלוי.  מיקום בור הרקב שברשותי או בבעלותי )מחק את המיותר( ביחס למגרש / לבניין הוא:     יש לסרוק את ההצהרה ולהעלותה לטופס זה.
פירוט הבקשה

 * זיכוי בגין נזילה ניתן לקבל אחת לשנה, זיכוי עבור נזילה במד הראשי ניתן לקבל אחת לשנתיים