הצהרה על מספר הנפשות ביחידת הדיור

אם מספר הנפשות המופיע בחשבונך אינו תואם את מספר הדיירים המתגוררים בפועל בנכס, אתה ראשי לפנות לשרונים ולהצהיר על מספר הנפשות המעודכן, באמצעות טופס קביעת כמות מוכרת ליחידת דיור ובצרוף מסמכים נדרשים.

חלק א' - פרטי מגיש הבקשה
 יש לצרף תצלום ספחי ת.ז. של כל המתגוררים ביחידת הדיור שהם בני 18 ויותר ואת האישורים הנדרשים. לגבי מי שאינם אזרחי ישראל: צילום דרכון ואישור שהייה כדין, תצהיר מאומת לגבי מיקום המגורים או ספח ת.ז. של בעל ההיתר להעסקה.
הצהרה
יש לצרף תצלום של הצהרה חתומה לדוגמה: אני _______________  מספר ת.ז. __________________   מצהיר בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.   חתימת המצהיר: ____________________ תאריך: ______________