בקשה לבירור חיוב של צריכת מים

בקשה ראשונית לבירור צריכת מים

 לכבוד,

שרונים תשתיות מים וביוב בע“מ

אני החתום מטה,

 

להלן פרטים בשבר כמות המים שנמדדה במד המים
בתקופה מקבילה בשנה הקודמת
שתי תקופות החיוב האחרונות
 יש לכתוב הצהרה: אני מצהיר בזאת כי הקריאה הנמסרת בטופס זה נכונה ליום החתום לעיל תאריך _____________ שם ומשפחה ______________ חתימה ________________ יש לסרוק את ההצהרה ולהעלותה לטופס זה.  

אני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כי:

א. לא ידועה לי כל סיבה לצריכה החריגה מאוד
ב. לא הגשתי בעבר בקשה לברור חיוב חריג בעד צריכת מים במד המים המשויך לי / למיטב ידעתי לא הוגשה בעבר בקשה לברור חיוב חריג בעד צריכת מים במד המים הראשי בנכס.
ג. אאפשר לנציג מטעמכם לבקר בנכס ולבדוק את נסיבות הצריכה החריגה מאוד ככל הנדרש.

* מצורף לבקשה אישור שנחתם ביד שרברב כי לא נמצאו סימנים לנזילה, חיבור שלא כדין למערכת המים או 

שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס.