הפעלת שרות חשבון מים וביוב בדוא״ל

קבלת חשבון במייל

אני החתום מטה: